Clicky

20 inmuebles en CALLE BENITO OTERO MARTINEZ, 185, Gijón - Asturias - Catastro

CALLE BENITO OTERO MARTINEZ, 185, 33211, GIJON

20 inmuebles en CALLE BENITO OTERO MARTINEZ, 185, Gijón - Asturias
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
6 / 01 0A 166 1,31

4413605TP8241S0057BG

6 / 01 0B 148 1,13

4413605TP8241S0058ZH

6 / 01 0C 112 0,80

4413605TP8241S0059XJ

6 / 01 0D 166 1,31

4413605TP8241S0060BG

6 / 02 0A 166 1,31

4413605TP8241S0061ZH

6 / 02 0B 148 1,13

4413605TP8241S0062XJ

6 / 02 0C 112 0,80

4413605TP8241S0063MK

6 / 02 0D 166 1,31

4413605TP8241S0064QL

6 / 03 0A 166 1,31

4413605TP8241S0065WB

6 / 03 0B 148 1,13

4413605TP8241S0066EZ

6 / 03 0C 112 0,80

4413605TP8241S0067RX

6 / 03 0D 166 1,31

4413605TP8241S0068TM

6 / 04 0A 139 1,02

4413605TP8241S0069YQ

6 / 04 0B 137 1,02

4413605TP8241S0070RX

6 / 04 0C 98 0,68

4413605TP8241S0071TM

6 / 04 0D 139 1,02

4413605TP8241S0072YQ

6 / BJ 0A 161 1,26

4413605TP8241S0053HA

6 / BJ 0B 137 0,99

4413605TP8241S0054JS

6 / BJ 0C 114 0,79

4413605TP8241S0055KD

6 / BJ 0D 142 1,06

4413605TP8241S0056LF