Clicky

10 inmuebles en CALLE BENITO OTERO MARTINEZ, 205, Gijón - Asturias - Catastro

CALLE BENITO OTERO MARTINEZ, 205, 33211, GIJON

10 inmuebles en CALLE BENITO OTERO MARTINEZ, 205, Gijón - Asturias
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
4 / 01 0A 151 1,13

4413605TP8241S0037YQ

4 / 01 0B 153 1,13

4413605TP8241S0038UW

4 / 02 0A 174 1,39

4413605TP8241S0039IE

4 / 02 0B 149 1,13

4413605TP8241S0040YQ

4 / 03 0A 174 1,39

4413605TP8241S0041UW

4 / 03 0B 149 1,13

4413605TP8241S0042IE

4 / 04 0A 147 1,09

4413605TP8241S0043OR

4 / 04 0B 144 1,09

4413605TP8241S0044PT

4 / BJ 0A 151 1,13

4413605TP8241S0035RX

4 / BJ 0B 142 1,13

4413605TP8241S0036TM