Clicky

10 inmuebles en CALLE BENITO OTERO MARTINEZ, 225, Gijón - Asturias - Catastro

CALLE BENITO OTERO MARTINEZ, 225, 33211, GIJON

10 inmuebles en CALLE BENITO OTERO MARTINEZ, 225, Gijón - Asturias
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
2 / 01 0A 151 1,13

4413605TP8241S0017GP

2 / 01 0B 150 1,13

4413605TP8241S0018HA

2 / 02 0A 174 1,39

4413605TP8241S0019JS

2 / 02 0B 146 1,13

4413605TP8241S0020GP

2 / 03 0A 174 1,39

4413605TP8241S0021HA

2 / 03 0B 146 1,13

4413605TP8241S0022JS

2 / 04 0A 144 1,09

4413605TP8241S0023KD

2 / 04 0B 144 1,09

4413605TP8241S0024LF

2 / BJ 0A 148 1,13

4413605TP8241S0015DI

2 / BJ 0B 142 1,10

4413605TP8241S0016FO

Otros números en CALLE BENITO OTERO MARTINEZ de GIJON
225