Clicky

5 inmuebles en CALLE BENITO OTERO MARTINEZ, 165, Gijón - Asturias - Catastro

CALLE BENITO OTERO MARTINEZ, 165, 33211, GIJON

5 inmuebles en CALLE BENITO OTERO MARTINEZ, 165, Gijón - Asturias
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
1 / S1 87 50 0,11

4413605TP8241S0093ZH

1 / S1 88 47 0,11

4413605TP8241S0002EZ

1 / S1 89 45 0,11

4413605TP8241S0003RX

1 / S1 90 50 0,11

4413605TP8241S0004TM

1 / S1 91 50 0,11

4413605TP8241S0005YQ