Clicky

9 inmuebles en CALLE BENITO OTERO MARTINEZ, 235, Gijón - Asturias - Catastro

CALLE BENITO OTERO MARTINEZ, 235, 33211, GIJON

9 inmuebles en CALLE BENITO OTERO MARTINEZ, 235, Gijón - Asturias
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
1 / 01 0A 154 1,13

4413605TP8241S0008OR

1 / 01 0B 148 1,13

4413605TP8241S0009PT

1 / 02 0A 153 1,13

4413605TP8241S0010IE

1 / 02 0B 174 1,39

4413605TP8241S0011OR

1 / 03 0A 150 1,13

4413605TP8241S0012PT

1 / 03 0B 174 1,39

4413605TP8241S0013AY

1 / 04 0A 174 1,34

4413605TP8241S0014SU

1 / BJ 0A 151 1,11

4413605TP8241S0006UW

1 / BJ 0B 151 1,13

4413605TP8241S0007IE