Clicky

10 inmuebles en CALLE BENITO OTERO MARTINEZ, 215, Gijón - Asturias - Catastro

CALLE BENITO OTERO MARTINEZ, 215, 33211, GIJON

10 inmuebles en CALLE BENITO OTERO MARTINEZ, 215, Gijón - Asturias
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
3 / 01 0A 153 1,13

4413605TP8241S0027XJ

3 / 01 0B 151 1,13

4413605TP8241S0028MK

3 / 02 0A 149 1,13

4413605TP8241S0029QL

3 / 02 0B 174 1,39

4413605TP8241S0030XJ

3 / 03 0A 149 1,13

4413605TP8241S0031MK

3 / 03 0B 174 1,39

4413605TP8241S0032QL

3 / 04 0A 142 1,09

4413605TP8241S0033WB

3 / 04 0B 142 1,09

4413605TP8241S0034EZ

3 / BJ 0A 151 1,13

4413605TP8241S0025BG

3 / BJ 0B 151 1,13

4413605TP8241S0026ZH